૯ ઓગસ્ટ આદિવાસી દીન નિમીત્તે વકીલ સુનિલ ગામિત નુ નિવેદન.