ડાંગ જિલ્લાના વાહન માલિકો પસંદગીના નંબરો મેળવી શકશે

ડાંગ જિલ્લાના વાહન માલિકો પસંદગીના નંબરો મેળવી શકશે

(ડાંગ માહિતી બ્યૂરો): આહવા: તા: ૦૮: સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી,  આહવા-ડાંગ દ્વારા જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લિકની સગવડતા માટે, પસંદગીના નંબરોની ફાળવણી અર્થે ઓનલાઇન AUCTION શરૂ કરવામા આવેલ છે.

જે મુજબ મોટર સાયકલ (બે પૈડાવાળા પ્રાઇવેટ વાહનો માટે) ના નંબર માટે GJ30E0001 TO GJ30E9999 AUCTION,તથા GJ30A સીરીઝમા ગોલ્ડન/સિલ્વર નંબર માટે AUCTION શરૂ કરવામા આવેલ છે.

ઇચ્છા ધરાવનાર વાહન માલિકો તેમના વાહનોનુ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી, ઓનલાઇન http/privahan.gov.in/fancy  પર રજીસ્ટ્રેશન કરી, AUCTION મા ભાગ લઇ શકશે. જે અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ નીચે મુજબ છે.

  1. તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨ થી ૦૯/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ AUCTION માટેનુ ફોર્મ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાના રહેશે, અને એપ્લીકેશન કરવાની રહેશે.
  2. તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૨ થી ૧૧/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ AUCTION માટેનુ BIDDING OPEN થશે.
  3. તા.૧૨.૦૨.૨૦૨૨ના રોજ ૧૫-૦૦ કલાકે પણ ઓપન થશે. ત્યારબાદ અરજદારે ફોર્મ-૫ દિવસમા જમા કરાવવાના રહેશે.
  4. અરજદારોએ વાહન ખરીદ કર્યાની તારીખ થી ૭ દિવસની અંદર CNA ફોર્મ ભરેલુ હોવુ જોઇએ. વેલીડ CAN ફોર્મ રજુ નહી કરનાર અરજદારને હરાજીમા નિષ્ફળ જાહેર કરવામા આવશે.
  5. હરાજીની પ્રક્રીયા પુર્ણ થયાના ૫ દિવસમા નાણા જમા કરાવવાના રહશે.

અરજદાર જો આ નિયત સમયમર્યાદામા નાણા ચુકવવામા નિષ્ફળ જાય તો જે તે નંબર માટે મુળ ભરેલી રકમ જપ્ત કરી જે તે નંબરની ફરી હરાજી કરવામા આવશે. ઓનલાઇન ઓકશન દરમ્યાન અરજદારે RBI દ્વારા નક્કી કરેલ દરે ચાર્જ ચુકવવાના રહેશે.

વાહનના સેલ લેટરમા સેલ તારીખથી નિયમ મુજબના દિવસના અંદરના જ અરજદારોએ હરાજીમા ભાગ લેવા અરજી કરી શકાશે. સમય બહારની અરજીઓ રદ કરવામા આવશે. તેમ, સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની એક અખબારી યાદીમા જણાવાયુ છે.